مدارک مورد نیاز برای صدور سند موتورسیکلت

 

   برای اشخاص صادره از تهران ، شهر ری  و شمیران :

  1. کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه (حتما دارای مهربرجسته باشد)
  2. اصل بیمه نامه موتور سیکلت
  3. مبلغ 150 هزار تومان هزینه صدور برگ سبز و کارت موتور سیکلت
  4. اصل آخرین قبض مصرفی محل سکونت (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ، گاز یا آب که دارای تعرفه خانگی و کدپستی باشد.

* آدرس قبض مربوط به شهر تهران باشد.
* قبض تحویلی نباید اطلاعیه اخطار قطع باشد.
* درصورت نبود کدپستی برروی قبض ،  قبض تلفن ثابت همان آدرس هم ضمیمه شود.

 

 برای اشخاص صادره از شهرستان :

  1. کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه (حتما دارای مهر برجسته باشد)
  2. اصل بیمه نامه موتور سیکلت
  3. مبلغ 150 هزار تومان هزینه صدور برگ سبز و کارت موتور سیکلت
  4. تحویل یکی از مدارک ذیل به شرط اینکه آدرس این مدارک مربوط به  شهر تهران باشد :

– کپی برابر اصل سند مالکیت منزل به نام خریدار یا پدر یا مادر یا همسر به همراه اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ، گاز یا آب با تعرفه خانگی و دارای کد پستی

– اجاره نامه چاپی منزل باکدرهگیری و هولوگرام و دارای اعتبار به نام خریدار یا پدر یا مادر یا همسر به همراه اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ،گاز یا آب با تعرفه خانگی و دارای کدپستی

– کپی برابر اصل مبایعه نامه به نام خریدار یا پدر یا مادر یا همسر به همراه اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ، گاز یا آب با تعرفه خانگی و دارای کدپستی

– اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ، گاز یا آب به نام خریدار یا پدر یا مادر یا همسر با تعرفه خانگی و دارای کدپستی

*درصورت ارائه سند به نام پدر یا مادر یا  همسر ، کپی شناسنامه صفحه اول و دوم آنها نیز ضمیمه مدارک شود.
* قبض تحویلی باید هم آدرس سند ، اجاره نامه یا مبایعه نامه باشد.
*قبض تحویلی نباید اطلاعیه اخطار قطع باشد.
*درصورت نبودکدپستی برروی قبض ، قبض تلفن ثابت همان آدرس هم ضمیمه شود.